นโยบายสภาพภูมิอากาศ และงบประมาณสาธารณะ

Overview

Login to enrol

Climate change

Tutorials

1 hours

Without certification

Thai, English, Khmer

หลักสูตรการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศกับการจัดสรรงบประมาณในภาคสาธารณะ ได้พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเพื่อการอบรมและวิจัยแห่งสหประชาชาติ (UNITAR) ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ “เสริมสร้างการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อประโยขน์ของคนจนและกลุ่มที่เปราะบางในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก” ซึ่งดำเนินการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศสวีเดน (SIDA)

ยินดีต้อนรับ

ประเทศต่างๆ ในเอเซียและแปซิฟิกกำลังใช้จ่ายงบประมาณของชาติในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ร้อยละ 2.7 ในประเทศไทย ไปจนถึงร้อยละ 16.9 ในกัมพูชา  นั่นหมายความว่างบประมาณแผ่นดินมีบทบาทสำคัญยิ่งยวดสำหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ทั้งยังหมายความว่าแต่ละประเทศสามารถจะบริหารรายจ่ายสาธารณะให้อำนวยประโยชน์สูงสุดได้ โดยคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะเกิดในอนาคต

หลักสูตรการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศกับการจัดสรรงบประมาณในภาคสาธารณะ โดยหลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเพื่อการอบรมและวิจัยแห่งสหประชาชาติ (UNITAR) ในส่วนหนึ่งของโครงการ "เสริมสร้างการบริหารจัดการเงินทุน ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประโยชน์ของคนจนและกลุ่มที่เปราะบางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก" ซึ่งดำเนินการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสวีเดน (Sweden)

ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงหลักการและเหตุผลว่า “ทำไมเราจึงควรคิดถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสภาพภูมิอากาศกับงบประมาณสาธารณะ”

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร
  2. กำลังเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
  3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่องานของท่านในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
  4. การเงินระดับชาติและนานาชาติสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  5. กรอบยุทธศาสตร์ในการจัดการเงินทุนสำหรับสภาพภูมิอากาศ