მწვანე ეკონომიკის ელექტრონული კურსი

Overview

Login to enrol Download syllabus

Green economy

Self-paced courses

With certification

Georgian, Azeri, English, Spanish, French, Romanian, Ukrainian, Mongolian, Armenian

ეს კურსი  მოგვითხრობს ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის ძირითადი ცნებების, პოლიტიკის ინსტრუმენტებისა და საერთაშორისო სტრუქტურის შესახებ. 

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება!

ეს კურსი  მოგვითხრობს ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის ძირითადი ცნებების, პოლიტიკის ინსტრუმენტებისა და საერთაშორისო სტრუქტურის შესახებ. ჩვენი კურსი შედგება ხუთი მოდულისგან, რომელიც იყოფა მცირე ნაწილებად. თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ ნებისმიერი მოდულიდან, რომელსაც თქვენ ანიჭებთ უპირატესობას.

იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე სირთულე შეგექმნებათ ან შეკითხვები გაგიჩნდებათ,  გთხოვთ, მიმართოთ დახმარების გვერდს.

აღნიშნული კურსი შემუშავებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მისი შინაარსი შესაძლოა არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

logos: Unep, EU and EU for environment project


კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ:

  • აღწერონ ბიზნესის კეთების ტრადიციული პრაქტიკის ნაცვლად ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის განხორცილების საფუძველი და ძირითადი კონცეფციები;
  • განსაზღვრონ ეროვნული ეკონომიკის გამწვანების ხელშემწყობი პირობები, ხაზი გაუსვან მთავარი სექტორების ძირითად შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს;
  • მოიყვანონ ეროვნული სტრატეგიებისა და დაგეგმარების მაგალითები ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის განსავითარებლად;
  • განასხვავონ საერთაშორისო სტრუქტურები და ინიციატივები ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის მხარდასაჭერად.

კურსი დაყოფილია ხუთ მოდულად:

  1. გააზრება, თუ სად ვართ - ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის განვითარების საფუძვლები;
  2. ინსტრუმენტებზე ფოკუსირება - სტრუქტურული ცვლილებისთვის პირობების შექმნა;
  3. დანიშნულების ადგილის დათვალიერება - საკვანძო სექტორები გამწვანების მაღალი პოტენციალით;
  4. მიმართულებების დადგენა - სტრატეგიები და გეგმები პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად;
  5. ხელშემწყობი გარემო - საერთაშორისო სტრუქტურები და ინიციატივები ინკლუზიური მწვანე ეკონომიკის მხარდასაჭერად.


ყველა გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ, თქვენ მიიღებთ კურსის დასრულების სერთიფიკატს. გამოცდა ტარდება თითოეული მოდულის დასრულების შემდეგ და ჩაითვლება ჩაბარებულად თუ მიიღებთ ქულათა 70%-ს ან მეტს. გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად გაქვთ სამი მცდელობა. თქვენი სერტიფიკატი ავტომატურად იქნება ხელმისაწვდომი ჩამოსატვირთად კურსის გვერდის „სერტიფიკატის“ განყოფილებაში.


ეს ელექტრონული კურსი შემუშავებულია კოალიციის „პარტნიორობა მწვანე ეკონომიკის ხელშესაწყობად“ (PAGE) მიერ. PAGE აერთიანებს გაეროს 5 ორგანოს - გაეროს გარემოსდაცვით პროგრამას (UNEP), შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას (ILO), გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP), გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციას (UNIDO) და გაეროს ტრენინგებისა და კვლევების ინსტიტუტს (UNITAR)- რომელთა მანდატების, ექსპერტიზისა და ქსელების ერთიანობას შეუძლია ინტეგრირებული და ჰოლისტიკური მხარდაჭერა შესთავაზოს ქვეყნებს ინკლუზიურ მწვანე ეკონომიკაზე გადასავლელად.


logos: Unep, EU and EU for environment project