គោលនយោបាយប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

Overview

Login to enrol

Climate change

Tutorials

1 hours

Without certification

Khmer, English, Thai

បទបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចនេះមានគោលបំណងកសាងនូវការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគោលនយោបាយប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ បទបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNITAR) និង ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងថ្នាក់តំបន់ស្តីពី “ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៃហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនក្រីក្រ និង ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក” ដែលបាន និង កំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសស៊ុយអែត (SIDA) ។ 

សូមស្វាគមន៍!

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជះឥទ្ធិពលដល់គោលនយោបាយសាធារណៈ និង ផ្ទុយមកវិញ សេចក្តីផ្តើម ហេតុអ្វីយើងគួរគិតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគោលនយោបាយអាកាសធាតុ និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ?

បទបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចនេះមានគោលបំណងកសាងនូវការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគោលនយោបាយប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ បទបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNITAR) និង ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងថ្នាក់តំបន់ស្តីពី “ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៃហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនក្រីក្រ និង ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក” ដែលបាន និង កំពុងអនុវត្តដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសស៊ុយអែត (SIDA) ។ 

  • ផ្នែកទី ១ តើអ្វីជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ?
  • ផ្នែកទី ២  តើអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក?
  • ផ្នែកទី ៣  តើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ការងាររបស់អ្នកជាមន្រ្តីរាជការយ៉ាងដូចម្តេច?
  • ផ្នែកទី ៤  ហិរញ្ញ​វត្ថុជាតិ និង អន្តរជាតិសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
  • ផ្នែកទី ៥  ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ