គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង៖ លើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង និងការប្រែធាតុជារចនាសម្ព័ន្ធ

Overview

Login to enrol

Green economy

Self-paced courses

With certification

Khmer, English, Spanish, French

តាមរយៈការរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង ប្រទេសនានា​អាចបង្កើត​​បាន​អត្ថប្រយោជន៍ច្រើន​ពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបែបប្រពៃណី ហើយជាមួយគ្នានោះអាចពន្លឿនចរន្ត​​ងាកចេញពីផលិតកម្មឧស្សាហកម្មដែលបំភាយកាបូនខ្លាំង ឆ្ពោះទៅការ​ប្រើ​ប្រាស់​គំរូផ្សេងៗដែលមានចីរភាពជាងមុន ហើយតាមរយៈនេះ ជំរុញការធ្វើ​អន្តរកាល​ទៅរកសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ព្រម​គ្នា​នឹង​​ការ​កាត់បន្ថយហានិភ័យបរិស្ថានបានច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតទៀត​ផង។

សូមស្វាគមន៍!

គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម  ឬនិយាយ​ម៉្យាង​ទៀតថា​ជា​វិធានការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលបំណងជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ និងពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធ  ជាប្រពៃណីត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​មធ្យោ​បាយ​ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព, ជំរុញការប្រកួតប្រជែង និងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ បច្ចុប្បន្ន គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតងដើរ​តាមអភិក្រម​ដូចគ្នានៃការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋ ទន្ទឹមគ្នា​នឹងការលើកកម្ពស់គោលដៅ​មាន​លក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុនផ្នែកសង្គម និងបរិស្ថាន។

តាមរយៈការរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង ប្រទេសនានា​អាចបង្កើត​​បាន​អត្ថប្រយោជន៍ច្រើន​ពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបែបប្រពៃណី ហើយជាមួយគ្នានោះអាចពន្លឿនចរន្ត​​ងាកចេញពីផលិតកម្មឧស្សាហកម្មដែលបំភាយកាបូនខ្លាំង ឆ្ពោះទៅការ​ប្រើ​ប្រាស់​គំរូផ្សេងៗដែលមានចីរភាពជាងមុន ហើយតាមរយៈនេះ ជំរុញការធ្វើ​អន្តរកាល​ទៅរកសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ព្រម​គ្នា​នឹង​​ការ​កាត់បន្ថយហានិភ័យបរិស្ថានបានច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតទៀត​ផង។

ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជំរុញការរៀនសូត្រអំពីគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង នៅកម្រិតបច្ចេក​ទេសខ្ពស់ ហើយ​តម្រូវ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ពីរប្រភេទ។ ទីមួយ មុខវិជ្ជា​នេះ​ផ្តល់ជូនសិក្ខាកាម​ម្នាក់ៗនូវឧបករណ៍ចំណេះដឹង និងគោលគំនិត សម្រាប់​យល់និងតម្រង់ទិស​នៃ​ការជជែកវែកញែកជាសកល អំពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង។ ទីពីរ អ្នក​ផ្តល់​បាឋកថា និងគ្រូ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើសម្ភារវគ្គសិក្សាទៅអនុវត្តនៅ​ក្នុង​ការ​បង្រៀនរបស់ខ្លួន ដោយច្របាច់​បញ្ចូលវាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិង/ឬកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ ក៏​បាន​ដែរ។

ប្រសិនបើអ្នក​ជួបការលំបាក ឬ​មានសំណួរផ្សេងៗ សូមចូលទៅកាន់ទំព័រជំនួយការ​របស់​យើង។

តើអ្នកនឹងរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីមុខវិជ្ជា​នេះ?

សម្ភារនៃមុខវិជ្ជានេះត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំងឡើងដើម្បីឈានទៅសម្រេច​គោលបំណងនៃការរៀនសូត្រ​ដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • ពន្យល់ហេតុផលនៅពីក្រោយការជំរុញឧស្សាហកម្មបៃតងឱ្យឈានទៅមុខ
 • ​វែកញែកភាពខុសគ្នា​នៃគោលំនិតធំៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម
 • រំលេចឡើងនូវភស្តុតាង​សំអាងលើបទពិសោធន៍​នៅ​ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​ឱ្យមានកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ
 • ញែក​ឧបករណ៍គោលនយោបាយទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធ
 • ធ្វើ​ការ​វាយតម្លៃ​ការគិតគូរជាយុទ្ធសាស្ត្រ​ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំតាក់តែង, ការ​អនុវត្ត និង​ការ​វាយ​តម្លៃ​គោល​នយោបាយ
 • គូសរំលេចឱ្យឃើញនូវទំនាក់ទំនង​រវាង​គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង និង​ពាណិជ្ជកម្ម

សង្ខេបរចនាសម្ព័ន្ធមុខវិជ្ជា

មុខវិជ្ជានេះ​មានទិដ្ឋភាពមួយទូលំទូលាយ​ស្តីពី​ការគិតគូរ​គោលគំនិតធំៗ និង​គោលគំនិតឆ្លង​កាត់​បទពិសោធន៍ នៅក្នុង​រង្វង់​នៃការ​ជជែកវែកញែកនៅកម្រិត​សកលអំពី​គោលនយោបាយ​ឧស្សាហកម្ម​បៃតងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយ​វា​មាន​អមទៅដោយ​ម៉ូឌុល​ចំនួន​៥ ដែលម៉ូឌុលនីមួយៗលៃលកជាមួយ​កម្រងសំណួរជាក់លាក់៖

 1.  ១. គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម៖ បញ្ហា​ប្រឈម និង​កាលានុវត្តភាព
 2.  ២. គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម៖ គោលគំនិតគ្រឹះ
 3. y ៣. ការអភិវឌ្ឍជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង
 4.  ៤. បរិធាននៃគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង
 5. ៥. គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបៃតង និង​ពាណិជ្ជកម្ម

ដៃគូ

បង្កើតឡើងនូវភ្នាក់ងារមហាជនឱ្យបានច្រើនសម្រាប់ជំរុញ​ឱ្យមានការប្រែប្រួល កម្មវិធី​បរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNEP), អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម (UNIDO) និង​ វិទ្យា​ស្ថាន​របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​សម្រាប់​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ (UNITAR) បានរួមគ្នា​រៀបចំមុខវិជ្ជានេះឡើង ដោយ​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ ភាពជាដៃគូដើម្បីសកម្មភាពលើសេដ្ឋកិច្ចបៃតង (PAGE)

កំណត់សំគាល់អំពីការទទួលខុសត្រូវ

សម្ភារនៅក្នុងមុខវិជ្ជានេះអាច​យកទៅផលិតឡើងវិញទាំងស្រុង ឬ​មួយផ្នែក និង​ក្នុង​ទម្រង់​ណា​មួយ​ក៏​បាន​ដែរ​សម្រាប់​បម្រើ​​គោល​បំណង​នៃ​ការ​អប់រំឬសកម្មភាពមិនរកផលចំណេញ​ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ស្វែងរកការអនុញ្ញាតពិសេសពីសំណាក់ម្ចាស់​កាន់​កាប់​សិទ្ធិ​និពន្ធ​ឡើយ និង​ដោយគ្រាន់តែ​ផ្តល់​ការ​ទទួល​ស្គាល់​អំពីប្រភពដើមជាការស្រេច។ គ្មាន​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​សម្ភារ​ក្នុង​មុខវិជ្ជា​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅលក់​បន្ត ឬ​បម្រើ​គោល​បំណង​ពាណិជ្ជកម្ម​ណា​មួយ​ដាច់​ខាត ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ជាលាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ពីសំណាក់​លេខាធិការដ្ឋាន​របស់​អង្គការ PAGE ជា​មុន។​